dilluns, 1 d’octubre de 2007

El Ple o l'escenificació de les contradiccions

El dijous a les nou de la nit tenim Ple municipal; com que ens agrada treballar i fer treballar, hem presentat unes mocions per remoure les consciències i els records,i, perquè no dir-ho, les contradiccions de l'equip de govern. Hem presentat vuit propostes, que us passem aquí perquè les coneixeu i les comenteu, si ho creieu interessant.

MOCIÓ PRESENTADA PER IA PER LA RECTIFICACIÓ A LA BAIXA DE LES RETRIBUCIONS DELS TRES TINENTS D’ALCALDES EN LA PRESENT LEGISLATURA

Atès que actualment els tinents d’alcalde , cobren 200 € al mes per exercir les seves funcions
Atès que en l’anterior legislatura cobraven 35 € al mes per aquest concepte,
Atès que la dedicació d’aquests és d’uns pocs dies a l’any, normalment en període de vacances de l’alcalde,
Atès que a part de ser més justa en proporció a la feina realitzada una retribució inferior, aquest pas representaria per l’Ajuntament un estalvi de 5.580 euros anuals,

El grup d’IA proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Establir un import mensual de retribució per cada tinent d’alcalde, en coherència amb el que es cobrava la legislatura passada, amb el lògic augment dels IPC acumulats, de quaranta-cinc euros al mes. Aquests imports s’aplicarien a partir del u de novembre, si aquesta moció prospera finalment.

MOCIÓ PRESENTADA PER IA PER LA RETIRADA DEL SOU D’ALCALDE PER AQUESTA LEGISLATURA, MENTRE CONTINUIÏ AMB EL CÀRREC DE VICEPRESIDENT A LA DIPUTACIÓ

Atès que actualment L’alcalde , cobra 500 € al mes per exercir les seves funcions a l’Ajuntament,
Atès que té una retribució de dedicació exclusiva a la Diputació com a Vicepresident de Cultura, per la qual cobra 70.000 E bruts a l’any, més les corresponents indemnitzacions per dietes, viatges o assistències a plens o reunions,
Atès que representaria per l’Ajuntament un estalvi suplementari de 6.000 euros l’any,
Atès que, en coherència amb la retribució que tenia la legislatura anterior, en la qual ja cobrava aquesta mateixa retribució, amb un sou molt inferior també a la Diputació,

El grup d’IA proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Demanar que l’alcalde d’Arbúcies deixi de percebre el 500 € mensuals que ara cobra, mentre segueixi sent vicepresident de cultura a la Diputació de Girona.

MOCIÓ PRESENTADA PER IA PER LA REDACCIÓ D’UN CONVENI D’USOS DE LES DRECERES AMB ELS PROPIETARIS PER ON PASSEN AQUESTS CAMINS

Atesa la realització aquests quatre anys dels senders a peu al parc natural 1,2,3,4,5,6,7, 7a,7b,7c, 8, 9,9a,10 i 10a per part d’aquest Ajuntament, xarxa acabada el maig passat,
Atès l’intens contacte establert amb més de cent propietaris afectats, a on es va copsar la necessitat de regular un us adient i respectuós d’aquests camins,
Atès que els gairebé 143 km. de dreceres passen per camins privats,
Atès que cal donar seguretat jurídica als propietaris i als usuaris sobre com es poden usar aquests camins,
Atès que cal donar seguretat als caminants, sense repercutir en els propietaris,
Atès que cal vetllar per què aquests camins no siguin mal usats per vehicles a motor o per fer destrosses a les propietats, o afectacions als habitatges o zones sensibles, com camps, conreus, fruiters o llocs de pastura,
Atès que cal donar l’oportunitat de poder participar, si ho volen, en un possible benefici, turístic, per exemple, als propietaris que ho vegin interessant,
Atès que cal certificar que el manteniment dels camins serà responsabilitat de les administracions,

El grup d’IA proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Que l’Ajuntament convoqui una reunió general de propietaris a on se’ls hi plantegi un esborrany d’acord a on figurin tots els punts establerts a dalt i d’altres que els hi puguin, a fi i efecte de redactar un conveni d’us d’aquestes dreceres al Parc natural, garantint la seguretat i fent partícips als propietaris dels possibles beneficis dels mateixos.

MOCIÓ PRESENTADA PER IA D’ARRANJAMENT DEL REC DE LA PLANA

Atesa la memòria annexa a on s’explica i es quantifica de manera aproximada una actuació d’arranjament del Rec de la Plana al sot del Infern a aquest està en precari i hi ha perill de perdre’l,
Atesa la subvenció demanda per la comunitat de regants a la Conselleria d’Agricultura i que està en procés de concedir-la (s’adjunta còpia de la convocatòria i de la sol•licitud feta pels regants),
Atesa la possibilitat recolzada per la comunitat de regants, de donar un us de passeig i gaudi públic al tram reparat, i a la resta de rec,
Atès que aquesta subvenció només es pot demanar cada tres anys,
Atès que la zona està al Parc Natural, cosa que permetria captar recursos del mateix per ajudar a fer la millora i l’opció de passeig de tot el rec, com ara és a la zona de la Font del Ferro,
Atès que en el nostre programa electoral ja plantejàvem un us públic d’aquest i d’altres recs,
Atesa la possibilitat de portar a terme el treballs per fases, però que cal aprofitar aquesta oportunitat, a on Agricultura pot aportar el 60 % de l’obra amb un import màxim de 100.000 €,
Atès l’alt interès paisatgístic, turístic i de lleure de la zona,

El grup d’IA proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Que l’Ajuntament concedeixi la màxima subvenció que li sigui possible, en proporcionalitat als pobres recursos dels regants i a la ajuda que pugui concedir la Generalitat, si finalment és així, per permetre afrontar aquesta primera fase,
Que l’Ajuntament faci seu el projecte global i que en aquesta legislatura intenti avançar el màxim possible en tot el rec per fer-hi possible un us públic alhora que es arranjat com cal, per garantir el seu futur i el gaudi de totes les persones que hi vulguin passejar,
Que es reclamin les ajudes del Parc i de Diputació, que poden ser de 12.000 € a l’any, per fer quan abans realitat aquest projecte,
Que es continuï donant suport, com fins ara, per part dels tècnics i empleats municipals a tot el projecte,

MOCIÓ PRESENTADA PER IA PER LA CONCESSIÓ D’ UNA ASSIGNACIÓ ECONÒMICA A CADASCU DELS GRUPS MUNICIPALS

Atesa la manca en l’actualitat d’una retribució específica pels grups polítics a l’Ajuntament d’Arbúcies, per facilitar fer front a les seves despeses de funcionament,
Atès que molt ajuntaments com el nostre tenen establerta aquesta figura,
Atesa la dificultat financera que representa a grups de poble petits com el nostres atendre a la multitud de despeses que genera la pràctica política,
Atès que els costos de l’activitat política cada vegada són més elevats, i això pot provocar la manca d’incentiu per la vocació política, o la dependència econòmica de fonts externs poc conegudes o fins i tot el control per part del poder econòmic de les formacions polítiques,

El grup d’IA proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Establir un import mensual de retribució per cada grup de noranta euros, a més d’un increment de deu euros per cada regidor, a percebre també mensualment. Aquests imports es cobrarien l’exercici 2008, a partir del gener, comptabilitzats en els pressupostos de l’any que ve, en la partida corresponent.

MOCIÓ PRESENTADA PER IA SOBRE LA REGULARITAT EN LA CONVOCATÒRIA DEL CONSELL DE JOANET

Atès que durant els últims quatre anys ha funcionat a Joanet el Consell de participació d’aquest poblet,
Atès que aquest segment de població de la nostra vila requereix especial atenció, cura i seguiment, i aquest instrument de participació ha estat essencial per atendre les necessitats i copsar el pensament de Joanet
Atès que, segons la distribució actual de regidories no se sap si aquestes persones estan representades dins d’urbanisme, medi ambient o altra regidoria, i cap organisme de participació els hi recull l’opinió personalment,
Atès que el Consell, amb una alta participació dels veïns de Joanet ( de l’ordre del 60 % ), sempre ha manifestat la utilitat i el valor d’aquest òrgan de participació,

El grup d’IA proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Que es convoqui quatre vegades l’any el Consell de Joanet, que ja funcionava els últims quatre anys, i ara en fa mig que no es convoca (des de maig d’aquest any), i es segueixi fent la seva tasca de participació i recolzament a Joanet i a la seva gent . El lloc de convocatòria ha de seguir sent, òbviament, Joanet mateix, el dia i hora que els veïns de Joanet estimin millor per fer-los. Fins ara, es feien els dijous a les 8 de la tarda.
Que s’incorporin els elements per fer possible la trobada al hivern, donat que l’estufa que es va adquirir l’any passat resulta insuficient per el nombre de persones que hi assisteixen normalment.

MOCIÓ PRESENTADA PER IA SOBRE LA RECUPERACIÓ DE LA REGIDORIA DE PAGESIA

Atès que actualment no existeix regidoria de pagesia, altrament anomenada la legislatura anterior, de disseminat i Joanet,
Atès que aquest segment de població de la nostra vila requereix especial atenció, cura i seguiment,
Atès que la distribució actual de regidories no se sap si aquestes persones estan representades dins d’urbanisme, medi ambient o altra regidoria,

El grup d’IA proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Demanar que es creï i es recuperi la regidoria de pagesia i Joanet, per defensar els interessos d’aquestes persones de la nostra Vila, que viuen, treballen o tenen interessos fora del casc urbà,
Que el regidor sia un o una que disposi de temps i coneixements per fer aquesta tasca,
Que es convoqui quatre vegades l’any el Consell de Pagesia, que ja funcionava els últims quatre anys, i ara en fa mig que no es convoca (des de maig d’aquest any), i es segueixi fent la seva tasca de participació i recolzament al món rural i a la seva gent .
MOCIÓ PRESENTADA PER IA DE PETICIÓ DE TRASPÀS DE LES REGIDORIES DE MEDI AMBIENT I URBANISME A UN ALTRE REGIDOR

Atès que l’alcalde ha assolit les responsabilitats municipals de les regidories de urbanisme, media ambient i alcaldia,
Atès que aquestes àrees han crescut respecte a com estaven definides fa quatre anys: urbanisme ha absorbit, segons sembla, disseminat, urbanitzacions, pagesia i Joanet, i medi ambient ha fusionat les regidories de serveis urbans i ambientals i preservació de l’entorn i biodiversitat, unint-les en una sola més gran, que s’ocupa de temes tan complexos i amplis com, per exemple, parc natural, escombraries, clavegueram, actuació i protecció sobre la Riera, o ja dins urbanisme reptes per aquesta legislatura tan importants com Can Delfí, les Naus de Ca l’Ayats, planejament urbanístic ( vostè i els seus socis plantegen al seus programes la revisió del Pla General Urbanístic i de manera participativa) i molts d’altres,
Atès que encara no s’ha convocat el Consell de Medi ambient, i la convocatòria del mateix ha de superar problemes heretats de l’anterior legislatura que en tres mesos no s’han afrontat,
Atès que l’alcalde ha vist augmentar molt la seva feina a la Diputació, a on representa 23 ens de les nostres comarques, a més de ser requerit per molts actes culturals a tota la província ( tal i com podem veure a la premsa aquestes setmanes ) i de tenir que assistir físicament molts dies a la mateixa Diputació, on se’l paga per “dedicació exclusiva”, el que vol dir que és la seva activitat amb més càrrega de feina ( per la qual cosa cobra el sou que cobra ) i dedicació,
Atès que ningú a l’Ajuntament sap quin és l’horari de l’alcalde i aquest no és públic, i, ara per ara, les visites concertades per l’alcalde voregen un mes d’espera, temps evidentment excessiu,

El grup d’IA proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Que donada l’evident impossibilitat que, a més, anirà creixent, del Sr. Zamorano en defensar les dues regidories, demanem que el Sr. Zamorano i l’equip de govern redistribueixin aquestes àrees en regidors o regidora menys carregats de feina i que puguin realitzar amb suficiència de temps i dedicació aquestes responsabilitats
Si això no és possible, només ens quedaria demanar que el Sr. Zamorano renunciés al seu càrrec a la Diputació i complís la seva paraula, donada en una entrevista feta el maig passat: a la pregunta quin temps dedicarà al càrrec (d’alcalde), el Sr. Zamorano respon: “el màxim, no entenc una altra manera d’encarar el compromís de servei que tenint una dedicació exclusiva pel municipi. El treball pel poble és l’objectiu prioritari”...

Perdoneu, ja se que és tot molt llarg, però calia que algú ho digues en un ple. Ja se que ens ho tombaran tot, amb el recolçament que ens deien "pesseteros" fa quatre anys i ara cobren més, però cal dir-ho amb fermesa i tranquilitat. I tan és si fan pinya...La estan fent contra el poble.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

David,

Quantes mocions creus que seran votades positivament pel equip de govern?

Adeu

Anònim ha dit...

David,

No creus que es parla massa dels calers que cobren els polítics abans i ara? La gent del poble volem que millorin els serveis i millorin les vies públiques.

Ultimament tots els polítics a nivell municipal i supramunicipal només parleu de calers. No ho entenc sembla que nomes penseu tots en embutxacar-vos calers.

Merci

Anònim ha dit...

Poques, potser tres, les de les feines per fer. Però cal que afrontin les seves contradiccions, sobre tot CUPA, que fa quatre anys es va emplenar la boca de que els sous eren excessius, i ara cobren el mateix o una mica més. I per això, tot i que ens ho tombin, algú ha de dir aquestes veritats al ple i fer que ells s’hi manifestin oficialment i en acta.I a en Roger, que afronti que no pot treballar 27 hores al dia - cosa que ja no feia abans - i que qui el paga més, la Diputació, no li deixarà atendre gens be al poble, per molt que digui.

Del tema dels diners, crec que s'en parla pel despròsit que ha fet ERC a la Diputació. Han obert la caixa dels trons i han indignat a molta gent. De fet ,han intoxicat molt, com si la discusió fora si els polítics han de cobrar o no. És clar que han de cobrar, però no sous de directiu de multinacional. La majoria de polítics, però, son molt més honestos que això. El 90 % -sí, sí el 90 % - dels polítics no cobren per fer la feina que fan. Són regidors de pobles petits o que compaginen les seves feines amb la tasca municipal. Jo no dic que tothom faci igual, només dic que ho facin de manera ètica i proporcionada a la tasca que fan. Res més.

Gràcies per la vostra participació.

David Merino i Parcet

Anònim ha dit...

Cada quan es renova aquest blog ?
LAP

Anònim ha dit...

Hola, LAP, ja et trobavem a faltar. Ben aviat informarem sobre el Ple, però hem deixat passar un dies per no caure en la resposta del cap calent. Aquesta setmana ho tindreu a punt. Ah, i sobre la fira de la tardor, crec que, com altres anys, ha ant prou be. Tot i així, cal millorar el dissabte que, si be trobem bona idea allargar-la a dos dies, aquest primer dia ha de tenir més contingut.

David Merino i Parcet